logo
Strona główna Sklep

Regulamin sklepu internetowego BHP-MMH Automatyka do bram

 

§ 1

Informacje o firmie

 

 1. Sklep internetowy BHP-MMH Automatyka do bram, działający pod domeną www.abcnapedy.pl, dalej określany jako Sklep, prowadzony przez Marię Migas, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą MARIA MIGAS FIRMA USŁUGOWA „BHP-MMH”, z siedzibą w Niepołomicach (32-005), ul. Na Grobli 1a, legitymującą się numerem NIP: 6831432811 oraz REGON: 357203459.
 2. Kontakt ze Sklepem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@abcnapedy.pl bądź telefonicznie, pod numerem telefonu +48 698 249 117.
 3. Płatności za zakupione produkty należy dokonywać w formach przewidzianych w § 2 ust. 15, na rachunek bankowy nr 66 8619 0006 0060 0617 2005 0001.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż napędów do bram oraz akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania tych napędów.
 2. Zakupy w Sklepie są realizowane na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza, dostępnego po kliknięciu w przycisk „Koszyk”, a następnie „Zamawiam i Płacę”, z zastrzeżeniem ust. 9, 10, 11 niniejszego §.
 3. Wszystkie produkty, oferowane w Sklepie, zostały legalnie wprowadzone do obrotu, jak również są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są fabrycznie nowe.
 4. Wszystkie ceny produktów, oferowane na stronie Sklepu, podane są w złotych polskich, są cenami brutto oraz nie zawierają kosztów transportu oraz ewentualnych opłat celnych.
 5. Sklep zastrzega, iż realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie przewiduje wysyłki zakupionych w Sklepie produktów za granicę.
 6. Na każdy zakupiony w Sklepie produkt, zostanie wystawiony paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT.[1]
 7. Sklep przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 8. W przypadku zamówień złożonych w sobotę, niedzielę bądź inne dni ustawowo wolne od pracy, zamówienie zostanie potwierdzone, a następnie przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniach wolnych od pracy.
 9. Sklep potwierdzi złożone przez Zamawiającego zamówienie przesyłając wiadomość e-mail, na wskazany w formularzu adres e-mail,  w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Z chwilą jego potwierdzenia, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.[2]

10. Sklep zastrzega, iż w przypadku braku produktu na stanie magazynowym lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Sklep zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Zamawiającemu zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12. W sytuacji, gdy zamówienie może zostać zrealizowane tylko częściowo, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail i będzie miał możliwość wyboru – częściowej realizacji zamówienia bądź anulowania całości zamówienia. W przypadku dokonania zapłaty za całość zamówienia, Sklep zwróci Zamawiającemu różnicę w terminie przewidzianym w § 6 ust. 7.

13. Potwierdzone zamówienia realizowane są w kolejności ich złożenia.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany zamówienia wyłącznie do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep w formach, o których mowa w § 1 ust.2.

15. Płatności za potwierdzone przez Sklep zamówienia, realizowane są w dwóch formach płatności:

a)        za pobraniem – gotówką do rąk kuriera bądź w Urzędzie Poczty Polskiej;

b)        przelewem na konto bankowe Sklepu, wskazane w § 1 ust. 3.

16. Sklep zastrzega, iż realizacja zamówień nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

17. Zamówione produkty są dostarczane przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL bądź Poczty Polskiej, wedle wyboru Zamawiającego, na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

18. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 3

Polityka prywatności

 

 1. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do złożenia zamówienia i zrealizowania zakupów w Sklepie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Sklep.
 3. Zamawiający mają prawo do wglądu, aktualizacji i wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych w każdym czasie, na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 niniejszego §.

 

§ 4

Warunki dostawy

 

 1. Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki, zgodnie z cennikiem firm, o których mowa w § 2 ust. 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówionego produktu z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.
 2. Po wysłaniu zamówienia, Sklep prześle na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, wiadomość z informacją o numerze nadanej przesyłki oraz przewidzianym terminie dostawy.
 3. W momencie odbioru towaru, Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę pod względem uszkodzeń opakowania zewnętrznego (tj. dziury w opakowaniu, zgniecenia, uszkodzenia taśm zabezpieczających, ślady przepakowania). W przypadku stwierdzenia w/w uszkodzeń, Zamawiający ma prawo rozpakowania paczki w obecności kuriera bądź pracownika poczty. Jeżeli podczas rozpakowywania paczki w obecności kuriera lub pracownika poczty, zostaną stwierdzone braki lub uszkodzenia towaru, należy sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w formach przewidzianych w § 1 ust. 2.
 4. Po złożeniu reklamacji z tytułu uszkodzenia mechanicznego przesyłki oraz kradzieży podczas transportu powinien zostać załączony protokół szkody sporządzony w obecności kuriera lub pracownika poczty. Reklamacja powinna zostać zgłoszona bez zbędnej zwłoki, po fakcie stwierdzenia szkody.
 5. W sytuacji nieotrzymania zamówionej przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 niniejszego §, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie Sklep.

 

§ 5

Gwarancja

 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy.
 2. W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Zamawiający może reklamować wadliwy produkt, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Zamawiający reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Zamawiający, wedle swojego wyboru, może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego bądź do Sklepu, korzystając z uprawnień przysługujących mu do Sklepu, w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 

§ 6

Zwroty zamówionych towarów oraz prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Zamawiający, będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, na piśmie w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. Zamawiający, chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa powyżej, powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się w końcowej części Regulaminu, przesyłając go na adres: MARIA MIGAS FIRMA USŁUGOWA „BHP-MMH”, ul. Na Grobli 1a, 32-005 Niepołomice, lub na adres e-mail: sklep@abcnapedy.pl i dokonać zwrotu zakupionego produktu do Sklepu.
 3. Zamawiający zwróci zakupione produkty niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Do zachowania terminu, wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. W sytuacji otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sklep prześle na adres e-mail Zamawiającego, potwierdzenie złożenia przedmiotowego oświadczenia.
 5. Zakupione w Sklepie produkty, powinny być zwrócone do Sklepu w stanie niezmienionym. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów do Sklepu.
 7. Sklep zwróci w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Zamawiającego płatności, w tym koszty związane z dostarczeniem zakupionych produktów. Zwrot nastąpi w takiej samej formie płatności, w jakiej została dokonana płatność za zakupione produkty bądź w innej, uzgodnionej przez Zamawiającego ze Sklepem.
 8. Sklep zastrzega, iż w przypadku braku zwrotu zakupionego produktu bądź braku dostarczenia dowodu jego odesłania, wstrzyma się ze zwrotem płatności.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Zamawiającego prośby o podanie numeru rachunku bankowego Zamawiającego, Zamawiający nie poda Sklepowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wypłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez zamawiającego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a firmą MARIA MIGAS FIRMA USŁUGOWA „BHP-MMH”.
 2. Informacje o produktach, zamieszczone na stronach Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych niezależnych przyczyn.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 5. W przypadku zaistnienia sporów, właściwym sądem do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w ciągu 14 dni od daty udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu, są realizowane przez Sklep według dotychczasowym postanowień Regulaminu.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa z upływem 14 dni.

Aby skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór podany jest w końcowej części Regulaminu Sklepu oraz w niniejszej wiadomości. Oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@abcnapedy.pl bądź pocztą na adres: MARIA MIGAS FIRMA USŁUGOWA „BHP-MMH”, ul. Na Grobli 1a, 32-005 Niepołomice. Zaznaczamy, iż skorzystanie z załączonego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin, wystarczającym będzie przesłanie przedmiotowego oświadczenia przed jego upływem. W sytuacji otrzymania oświadczenia drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie jego otrzymania.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zakupionych w Sklepie produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez nas) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego oświadczenia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Państwa użyte przy dokonywaniu transakcji, chyba że wyraźnie wyraziliście Państwo zgodę na inne rozwiązanie. Proszę pamiętać, iż nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat związanych ze zwrotem.

Prosimy odesłać zakupiony produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni na adres:

MARIA MIGAS FIRMA USŁUGOWA „BHP-MMH”
ul. Na Grobli 1a
32-005 Niepołomice

Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo produkt  przed upływem terminu 14 dni.

Zaznaczamy, iż będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

MARIA MIGAS FIRMA USŁUGOWA „BHP-MMH”
ul. Na Grobli 1a
32-005 Niepołomice

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpnieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

- ............................................................................................;
- ............................................................................................;
- ............................................................................................;

Data zawarcia umowy -

Imię i nazwisko konsumenta -

Adres konsumenta -

 

_____________________________
Podpis (jeśli forma papierowa)

 

_____________________________
DataKategorieNapędy do bram garażowych (9)

Napędy do bram przesuwnych (4)

Napędy do bram skrzydłowych (4)

Szlabany i automatyczne zapory drogowe (1)

Napędy do bram rolowanych (3)

Napędy do okiennic, rolet i markiz (0)

Napędy do drzwi automatycznych (0)

Napędy do bram przemysłowych (3)

Akcesoria do napędów (18)

Bramy Garażowe Segmentowe (5)

Popularne produkty (6)

Bramy segmentowe (3)

Bramy garażowe dwuskrzydłowe (0)

Drzwi stalowe (0)

Nadajniki i piloty do bram (6)

Strona główna (0)